Buddhasravaka Bhikshu University

Country Sri Lanka
Website http://www.bbu.ac.lk/